Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van Vogelenzang

Actuele zaken


september 2022

Motorenlawaai
Ten aanzien van de bestrijding van het motorenlawaai wordt de gemeente wel eens een gebrek aan inzet verweten. In september is er een gesprek met de wethouder geweest. Het blijkt, dat men zich terdege van het probleem bewust is, maar dat de gemeente weinig mogelijkheden heeft. Er is onlangs een brief namens enkele gemeenten waaronder Bloemendaal aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat gezonden waarin wordt aangedrongen op snelle maatregelen die voor het gehele land uniform zijn. Ook in verband met de relatief hoge uitstoot van fijnstof, koolmonoxide en stikstofoxide zijn landelijke maatregelen nodig.
Een probleem is ook, dat volgens de Europese regelgeving de geluidsnorm voor motorfietsen hoger ligt dan voor auto's. Bovendien vervangen veel bezitters de standaard uitlaat door een andere die veel meer lawaai produceert. Dat is echter verboden en er zijn in onze gemeente al redelijk wat boetes uitgedeeld: € 420 + de transportkosten van de afgekeurde motorfiets die niet meer de weg op mag. Ook op het geluid zelf wordt soms getest, maar dat is een ingewikkelde procedure van een half uur met 3 metingen op een rollenband, waarbij er ook geen overlast van ander verkeer mag zijn.
Er lopen proeven met camera's die de hoeveelheid geluid meten. De methode verkeert nog in een proefstadium, maar het is te hopen, dat dit over niet al te lange tijd een oplossing voor het probleem biedt.

mei 2022

Samen met Ons Bloemendaal is ter plaatse bekeken hoe de schetsen van een architectenbureau voor de invulling van het voormalige terrein van tuincentrum Bos zouden uitvallen. Net als de bewoners zijn wij niet enthousiast over deze schetsen. De gemeente heeft verklaard dat het alleen suggesties betreft en dat er beslist nog geen besluiten zijn genomen. Er kunnen nog allerlei andere plannen ingediend worden.

De voorbereiding van het plan Vitaal Vogelenzang vordert gestaag. Begin dit jaar is een impressie in vogelperspectief gepubliceerd. Verder is de berichtgeving nogal beknopt.

maart 2022

In februari kon de gebruikelijke jaarververgadering weer gehouden worden.

In maart heeft de secretaris namens de VLKV een bijeenkomst in het provinciehuis bijgewoond over de natuurontwikkelingsplannen voor de duinrand in Zuid-Kennemerland. Buiten de gedeputeerde Esther Rommel, de projectleider Marijn Bos en twee ambtenaren waren er tien vertegenwoordigers van allerlei organisaties aanwezig: van natuurbeschermers tot een vertegenwoordiger van Stal ‘s Gravenweg. Iedereen kon kort zijn/haar visie op de ontwikkeling van het gebied geven. De provincie gaat aan de slag met alle ingebrachte punten en dat zal gezien de tegenstrijdige belangen nog een hele puzzel zijn.

december 2021

Weidelandschap langs de duinrand tussen Aerdenhout en Vogelenzang
De laatste maanden is er nogal wat beroering ontstaan over het weidelandschap langs de duinrand. De VLKV kiest geen positie, want in beide scenario's blijft het landschap groen.

Wel moet gezegd worden, dat de argumenten van de opstellers van de petitie tegen de versterking van de natuur niet geheel kloppen. Zij stellen, dat de plannen van de provincie Noord-Holland zonder inspraak van belanghebbenden dreigen te worden doorgedrukt. De projectleider verzekert echter, dat alle beslissingen in overleg met de eigenaren zullen worden genomen.
Ook wordt gesteld, dat het eeuwenoude karakteristieke weidelandschap met de van oudsher onlosmakelijk daaraan verbonden agrarische activiteiten zal ophouden te bestaan. Als de plannen zouden doorgaan, zou er echter nog steeds grasland zijn, maar dan met een grotere biodiversiteit (meer soorten kruiden en vogels). De agrarische activiteiten zullen niet verdwijnen, maar minder intensief uitgeoefend worden.
Het is dus niet juist, dat het landschap niet meer zal worden onderhouden en dat koeien en schapen daaruit zullen verdwijnen, evenals de flora en fauna die hierin nu zijn gevestigd. Koeien en schapen zullen zeker blijven, maar in geringere aantallen. De flora en fauna zullen zich veel beter ontwikkelen dan nu. De huidige weilanden zijn immers arm aan soorten.

Naar onze mening zou de provincie veel duidelijker voorlichting moeten geven aan het publiek. Nu kunnen er gemakkelijk misverstanden ontstaan. Informatie staat wel op de site van de provincie, maar is nogal ambtelijk van stijl en opzet:
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Aanpak_per_gebied/Gebieden/Zuid_Kennemerland

Voor de VLKV staat voorop, dat het gebied landelijk blijft en niet bebouwd wordt of verrommelt. Verder is het een zaak tussen landeigenaren en provincie.

> Inmiddels is er eind december een eerste brief van de provincie huis aan huis bezorgd. Daarin worden de plannen toegelicht en ook wordt toegezegd dat de voorlichting verbeterd zal worden.

december 2021

Op verzoek van de bewonersvereniging Leidsevaart heeft het bestuur zijn mening gegeven over de plannen voor het plan Park Vogelenzang (nu geheten plan Lokhorst). Wij zijn blij voor de bewoners, dat het groen langs het water toch grotendeels blijft bestaan. In grote lijnen lijkt het ons een mooi groen en landschappelijk ingepast ontwerp.

oktober 2021

Duinpolderweg
De Provincie Zuid-Holland heeft de gelden voor de bereikbaarheid van de noordelijke Bollenstreek bijna gehalveerd, nu de Duinpolderweg definitief niet doorgaat. Eerder had Noord-Holland al afgezien van het plan voor de Duinpolderweg.

februari 2021

Omdat er i.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus geen fysieke jaarververgadering mogelijk was, is in de Mededelingen 38 en 39 aan de leden een aantal punten voorgelegd waarover zij hun mening konden geven. Op deze wijze zijn toch de belangrijkste punten van een jaarvergadering gepasseerd.

januari 2021

Door de pandemie zijn er in 2020 weinig activiteiten geweest. Het bestuur heeft voornamelijk contact gehouden d.m.v. e‑mail, maar er zijn toch twee fysieke bestuursvergaderingen geweest met inachtneming van alle regels en het gebruik van gezond verstand.

maart 2020

Duinpolderweg
Op 26 maart heeft de Provincie Noord-Holland het volgende officieel bekend gemaakt:
Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg
De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer.
Dit is noodzakelijk vanwege de woningbouwplannen van Haarlemmermeer. De overige delen van de Duinpolderwegroute worden niet door Noord-Holland uitgevoerd. Noord-Holland zet voor de bereikbaarheid in de grensstreek in op verbetering van het openbaar vervoer en fietspaden.

februari 2020

Op 10 februari heeft een gesprek met wethouder H. Wijkhuisen plaatsgevonden over verschillende onderwerpen. Het bestuur van de VLKV was bezorgd over de motie die in de raad is aangenomen om de heropening van station Vogelenzang te onderzoeken. Allereerst zijn de stations Heemstede/Aerdenhout en Hillegom vanuit Vogelenzang goed bereikbaar en lijkt een station er tussenin wat te veel van het goede. Als station Vogelenzang heropend zou worden, is er parkeergelegenheid nodig. Die zal men natuurlijk zoeken op het bollenveld aan de westzijde. En als er een station met parkeergelegenheid is, zal men de rest van het bollenveld met woningen willen bebouwen. Verdwenen is dan de groene zone rond Vogelenzang!
De wethouder kon echter onze vermoedens bevestigen, dat ProRail niet staat te springen om een extra stopplaats met bijbehorende vertraging. Een inhaalspoor is ter plaatse ook niet mogelijk.
De bouwplannen van de metropool Amsterdam zijn op dit moment vooral op het noorden gericht. In onze regio is er nu geen grote dreiging.

juli 2019

10 jaar VLKV
Op 29 juni hebben we gevierd, dat de VLKV 10 jaar bestaat. We hebben dit heugelijke feit gecombineerd met de voorgenomen actie om samen met Ons Bloemendaal de Reuzenbalsemien op het landgoed Vogelenzang te bestrijden.
Tussen 10 uur en half 11 kwamen leden van de VLKV en donateurs van Ons Bloemendaal bijeen bij het huis Teylingerbosch op het landgoed Vogelenzang. De dames Barnaart schonken koffie en thee en het bestuur had gezorgd voor petit fours met "10 jaar VLKV". De waarnemend voorzitter van de VLKV, Hans de Heus, heeft kort gesproken en vervolgens ook Wim Alferink, voorzitter van S.O.B.

Vervolgens zijn de vrijwilligers van de VLKV en S.O.B. op pad gegaan om de Reuzenbalsemien op het landgoed Vogelenzang te verwijderen. Er is veel werk verricht, maar de hoeveelheid Reuzenbalsemien was veel te groot om die in een paar uur te verwijderen.
Samen met Ons Bloemendaal is besloten om nog een actiedag te organiseren. Voor 29 juni waren ook de vrijwilligers van Waternet uitgenodigd, maar de zaterdag bleek voor hen niet zo goed uit te komen. In overleg met Waternet is de tweede dag op woensdag 17 juli gezet. Waternet heeft toen besloten, dat al het vrijwilligerswerk van die dag op het landgoed Vogelenzang zou worden uitgevoerd. Van Ons Bloemendaal was ook weer een aantal mensen aanwezig. Op 17 juli is opnieuw veel werk verricht, maar het was nog lang niet voldoende. Op weg naar een bekende locatie van de Reuzenbalsemien kwamen we zoveel "onbekende" plekken tegen, dat we niet eens aan de geplande locatie toekwamen. De vrijwilligers van Waternet vonden het werken bij de "buren" heel leuk en vroegen diezelfde dag al om een vervolg.

De derde actiedag vond op 24 juli plaats. De ploeg van Waternet en de secretaris waren weer present, maar het was een heel warme dag en er is minder lang dan gewoonlijk doorgewerkt. Voor Waternet is de bestrijding van de Reuzenbalsemien op het landgoed ook van groot belang, omdat diverse groeiplaatsen zich dicht bij het hek van Waternet bevinden en de planten zich ook in de Waterleidingduinen zouden kunnen vestigen.
Op maandag 29 juni kon het werk eindelijk afgerond worden. Weer was een gehele vrijwilligersploeg van Waternet aanwezig en ook vrijwilligers van S.O.B. en de secretaris.
Er zullen in de komende tijd nog wat controles worden uitgevoerd, waarbij later in bloei gekomen planten zullen worden verwijderd. Als er dit jaar geen zaden worden gevormd, is het probleem van de Reuzenbalsemien volgend jaar opgelost, want de zaden zijn maar 1½ jaar kiemkrachtig. Wat nachtvorst in de winter zou helemaal ideaal zijn, want dan zijn met zekerheid alle planten dood.

De samenwerking met Ons Bloemendaal was heel prettig en zal zeker waar mogelijk worden voortgezet. Verder zou het karwei niet zijn afgekomen, als de vrijwilligers van Waternet niet hadden meegeholpen. Het werk was veel omvangrijker dan verwacht, maar het landgoed Vogelenzang zou anders in korte tijd helemaal zijn volgegroeid met Reuzenbalsemien.

juni 2019

Duinpolderweg
- De Raad van State volgt de uitspraak van het Europese Hof. Hierdoor wordt het doortrekken van een Duinpolderweg via het Middenalternatief zo goed als onmogelijk vanwege de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied van de duinen. Of deze uitspraak mogelijk ook consequenties heeft voor het tracé van de N205 naar de N208 moet nog blijken.
- Het nieuwe college in Noord-Holland wil een geheel nieuw onderzoek naar de Duinpolderweg en schrapt de reservering van 79 miljoen Euro.
Alles bijeengenomen ziet het er naar uit, dat er voorlopig geen Duinpolderweg komt. We kunnen wat geruster ademhalen, maar moeten wel waakzaam blijven.

februari 2019

Op 26 februari is burgemeester E. Roest bij het bestuur op bezoek geweest om kennis te maken met de VLKV. Het was een heel prettig gesprek, waarbij over allerlei onderwerpen informatie werd uitgewisseld. Burgemeester en bestuur waren na afloop zeer tevreden en zullen ook in de toekomst contact houden.

Begin februari heeft het bestuur ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de VLKV een nieuwe folder laten drukken. Deze is in februari huis aan huis in Vogelenzang verspreid.
Lang lopende zaken die actueel blijven


Vogelenzang Noordoost

Regelmatig gaan er stemmen op in sommige politieke partijen of uit de bevolking om Vogelenzang Noordoost te bebouwen. Dit wordt gezien als een middel om de voorzieningen in Vogelenzang op peil te houden. In de jaren '90 is echter allang gebleken dat uitbreiding van dorpen in het geheel niet helpt, maar juist de leefbaarheid ernstig aantast.

De VLKV is van mening dat bebouwing om de volgende redenen niet zou moeten plaatsvinden:

  1. De unieke ligging van het kleine dorp Vogelenzang, nog geheel omringd door onbebouwd gebied, gaat door de aanleg van een nieuwe woonwijk in het noordoosten verloren;
  2. Dichte bebouwing past op deze plaats landschappelijk totaal niet;
  3. Door de beperkte ontsluitingsmogelijkheden zal de nieuwbouw nooit echt deel van Vogelenzang kunnen uitmaken maar op Bennebroek georiënteerd zijn;
  4. Bebouwing zal meer verkeer genereren, terwijl men juist nu (voorstanders van bebouwing inbegrepen!) op allerlei manieren probeert het verkeer in en rond Vogelenzang terug te dringen;
  5. Een cultuurhistorisch interessant stuk Vogelenzang gaat verloren (ontzand terrein voor bollenteelt temidden van geaccidenteerd, bebost oud duingebied). Dit wordt nota bene als kernkwaliteit van Vogelenzang beschreven!;
  6. Een gebied met hoge potentiële natuurwaarden gaat verloren (hier zou een mooie vochtige binnenduinweide kunnen ontstaan, enigszins vergelijkbaar met het voormalige bollenveld in Middenduin);
  7. Het is allang gebleken dat bijbouwen geen goed middel is om de vitaliteit van een dorp te behouden.


Het beoogde gebied valt buiten de rode contour of, om in de nieuwe terminologie van het provinciale structuurplan te spreken, het ligt in het buitengebied. Het komt niet voor bebouwing in aanmerking, tenzij de provincie daarmee akkoord gaat. In het nieuwe structuurplan van Noord-Holland wordt echter nergens melding gemaakt van Vogelenzang Noordoost als bouwlocatie. De provincie is zich bewust van de landschappelijke waarden van het gebied.

In het coalitie-akkoord 2014-2018 voor de gemeente Bloemendaal is vastgelegd, dat Vogelenzang Noordoost afvalt als zoeklocatie voor woningbouw! De VLKV blijft echter op haar hoede en houdt de ontwikkelingen in de gaten.