Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van Vogelenzang

Actuele zaken


februari 2021

Omdat er i.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus geen fysieke jaarververgadering mogelijk was, is in de Mededelingen 38 en 39 aan de leden een aantal punten voorgelegd waarover zij hun mening konden geven. Op deze wijze zijn toch de belangrijkste punten van een jaarvergadering gepasseerd.

januari 2021

Door de pandemie zijn er in 2020 weinig activiteiten geweest. Het bestuur heeft voornamelijk contact gehouden d.m.v. e‑mail, maar er zijn toch twee fysieke bestuursvergaderingen geweest met inachtneming van alle regels en het gebruik van gezond verstand.

maart 2020

Duinpolderweg
Op 26 maart heeft de Provincie Noord-Holland het volgende officieel bekend gemaakt:
Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg
De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer.
Dit is noodzakelijk vanwege de woningbouwplannen van Haarlemmermeer. De overige delen van de Duinpolderwegroute worden niet door Noord-Holland uitgevoerd. Noord-Holland zet voor de bereikbaarheid in de grensstreek in op verbetering van het openbaar vervoer en fietspaden.

februari 2020

Op 10 februari heeft een gesprek met wethouder H. Wijkhuisen plaatsgevonden over verschillende onderwerpen. Het bestuur van de VLKV was bezorgd over de motie die in de raad is aangenomen om de heropening van station Vogelenzang te onderzoeken. Allereerst zijn de stations Heemstede/Aerdenhout en Hillegom vanuit Vogelenzang goed bereikbaar en lijkt een station er tussenin wat te veel van het goede. Als station Vogelenzang heropend zou worden, is er parkeergelegenheid nodig. Die zal men natuurlijk zoeken op het bollenveld aan de westzijde. En als er een station met parkeergelegenheid is, zal men de rest van het bollenveld met woningen willen bebouwen. Verdwenen is dan de groene zone rond Vogelenzang!
De wethouder kon echter onze vermoedens bevestigen, dat ProRail niet staat te springen om een extra stopplaats met bijbehorende vertraging. Een inhaalspoor is ter plaatse ook niet mogelijk.
De bouwplannen van de metropool Amsterdam zijn op dit moment vooral op het noorden gericht. In onze regio is er nu geen grote dreiging.

juli 2019

10 jaar VLKV
Op 29 juni hebben we gevierd, dat de VLKV 10 jaar bestaat. We hebben dit heugelijke feit gecombineerd met de voorgenomen actie om samen met Ons Bloemendaal de Reuzenbalsemien op het landgoed Vogelenzang te bestrijden.
Tussen 10 uur en half 11 kwamen leden van de VLKV en donateurs van Ons Bloemendaal bijeen bij het huis Teylingerbosch op het landgoed Vogelenzang. De dames Barnaart schonken koffie en thee en het bestuur had gezorgd voor petit fours met "10 jaar VLKV". De waarnemend voorzitter van de VLKV, Hans de Heus, heeft kort gesproken en vervolgens ook Wim Alferink, voorzitter van S.O.B.

Vervolgens zijn de vrijwilligers van de VLKV en S.O.B. op pad gegaan om de Reuzenbalsemien op het landgoed Vogelenzang te verwijderen. Er is veel werk verricht, maar de hoeveelheid Reuzenbalsemien was veel te groot om die in een paar uur te verwijderen.
Samen met Ons Bloemendaal is besloten om nog een actiedag te organiseren. Voor 29 juni waren ook de vrijwilligers van Waternet uitgenodigd, maar de zaterdag bleek voor hen niet zo goed uit te komen. In overleg met Waternet is de tweede dag op woensdag 17 juli gezet. Waternet heeft toen besloten, dat al het vrijwilligerswerk van die dag op het landgoed Vogelenzang zou worden uitgevoerd. Van Ons Bloemendaal was ook weer een aantal mensen aanwezig. Op 17 juli is opnieuw veel werk verricht, maar het was nog lang niet voldoende. Op weg naar een bekende locatie van de Reuzenbalsemien kwamen we zoveel "onbekende" plekken tegen, dat we niet eens aan de geplande locatie toekwamen. De vrijwilligers van Waternet vonden het werken bij de "buren" heel leuk en vroegen diezelfde dag al om een vervolg.

De derde actiedag vond op 24 juli plaats. De ploeg van Waternet en de secretaris waren weer present, maar het was een heel warme dag en er is minder lang dan gewoonlijk doorgewerkt. Voor Waternet is de bestrijding van de Reuzenbalsemien op het landgoed ook van groot belang, omdat diverse groeiplaatsen zich dicht bij het hek van Waternet bevinden en de planten zich ook in de Waterleidingduinen zouden kunnen vestigen.
Op maandag 29 juni kon het werk eindelijk afgerond worden. Weer was een gehele vrijwilligersploeg van Waternet aanwezig en ook vrijwilligers van S.O.B. en de secretaris.
Er zullen in de komende tijd nog wat controles worden uitgevoerd, waarbij later in bloei gekomen planten zullen worden verwijderd. Als er dit jaar geen zaden worden gevormd, is het probleem van de Reuzenbalsemien volgend jaar opgelost, want de zaden zijn maar 1½ jaar kiemkrachtig. Wat nachtvorst in de winter zou helemaal ideaal zijn, want dan zijn met zekerheid alle planten dood.

De samenwerking met Ons Bloemendaal was heel prettig en zal zeker waar mogelijk worden voortgezet. Verder zou het karwei niet zijn afgekomen, als de vrijwilligers van Waternet niet hadden meegeholpen. Het werk was veel omvangrijker dan verwacht, maar het landgoed Vogelenzang zou anders in korte tijd helemaal zijn volgegroeid met Reuzenbalsemien.

juni 2019

Duinpolderweg
- De Raad van State volgt de uitspraak van het Europese Hof. Hierdoor wordt het doortrekken van een Duinpolderweg via het Middenalternatief zo goed als onmogelijk vanwege de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied van de duinen. Of deze uitspraak mogelijk ook consequenties heeft voor het tracé van de N205 naar de N208 moet nog blijken.
- Het nieuwe college in Noord-Holland wil een geheel nieuw onderzoek naar de Duinpolderweg en schrapt de reservering van 79 miljoen Euro.
Alles bijeengenomen ziet het er naar uit, dat er voorlopig geen Duinpolderweg komt. We kunnen wat geruster ademhalen, maar moeten wel waakzaam blijven.

februari 2019

Op 26 februari is burgemeester E. Roest bij het bestuur op bezoek geweest om kennis te maken met de VLKV. Het was een heel prettig gesprek, waarbij over allerlei onderwerpen informatie werd uitgewisseld. Burgemeester en bestuur waren na afloop zeer tevreden en zullen ook in de toekomst contact houden.

Begin februari heeft het bestuur ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de VLKV een nieuwe folder laten drukken. Deze is in februari huis aan huis in Vogelenzang verspreid.

november 2018

Bestrijding Reuzenbalsemien op landgoed Vogelenzang
Op het landgoed Vogelenzang staat veel Reuzenbalsemien en ook Japanse Duizendknoop. Beide soorten worden beschouwd als "invasieve exoten". Ze vormen een bedreiging voor de inheemse flora en ecosystemen. Volgens Europese richtlijnen moet verdere verspreiding worden tegengegaan en moeten populaties zo mogelijk worden bestreden.
Omdat bestrijding arbeidsintensief en dus duur is, hebben de VLKV en de Stichting Ons Bloemendaal overlegd en aangeboden met inzet van vrijwilligers in ieder geval de Reuzenbalsemien op het landgoed te verwijderen. Daarvoor zal in 2019 een dag eind juni of begin juli worden uitgekozen. Alle planten moeten vóór de zaadzetting met de hand worden uitgetrokken. Dat uittrekken gaat heel gemakkelijk, maar het gaat om flinke aantallen planten. Daarna moeten er nog regelmatig controles plaatsvinden, tot 2 jaar na de actie. In oktober zijn de plekken met Reuzenbalsemien al in kaart gebracht.
Voor de actiedag in 2019 zullen we een beroep doen op vrijwilligers van diverse organisaties, waaronder de leden van de VLKV. Wilt u helpen, dan kunt u zich nu al bij de secretaris opgeven.
De bestrijding van de Japanse Duizendknoop is veel moeilijker. Hiervoor zullen waarschijnlijk professionals moeten worden ingeschakeld. Hoe dit aangepakt kan worden, moet nog worden uitgezocht.
Informatie over de Reuzenbalsemien vindt u in een factsheet van het ministerie van LNV en het verslag van een symposium.
Een rapport over de bestrijding van invasieve plantensoorten, waaronder de Reuzenbalsemien en de Japanse duizendknoop, staat hier.

oktober 2018

Duinpolderweg
In september is het voorkeurstracé van de Duinpolderweg vastgesteld. Het is het "middenalternatief" en loopt door het zuiden van de Oosteinderpolder tot aan de Haarlemmerstraat (N208). In tegenstelling tot de eerdere plannen komt er echter geen reservering van een tracé van de Haarlemmerstraat naar de N206. De stikstofbelasting van de Amsterdamse Waterleidingduinen (Natura 2000-gebied) is nu al te hoog. Hiermee blijft de waardevolle Vogelenzangse strandvlakte gespaard. De VLKV is heel blij met dit resultaat. Als echter in de toekomst de stikstofdepositie afneemt, zal men zeker weer proberen deze verbinding op de kaart te krijgen.

mei 2018

Op de pagina over het lidmaatschap is een link naar het privacybeleid van de VLKV geplaatst.
Over de Duinpolderweg valt op dit moment nog geen nieuws te melden.
Voor het project Vogelenzang Vitaal zijn nu twee schetsen gepubliceerd: één met het oorspronkelijke plan van verplaatsing van de school en woningbouw langs de Deken Zondaglaan en een tweede met handhaving van de school op de huidige plaats en woningbouw ten zuiden ervan. Dit ontwerp is gemaakt ten behoeve van de bewoners van de Deken Zondaglaan, die bevreesd waren voor woningbouw vlak tegenover hun eigen woningen. Bovendien is het tweede ontwerp een stuk voordeliger, omdat er geen nieuw schoolgebouw hoeft te komen.
In juli en september worden resp. een collegebesluit en een raadsbesluit genomen, waarna de uitvoering ervan vanaf oktober kan plaatsvinden.

januari 2018

Duinpolderweg
De Milieu-Effect-Rapportage (MER) is in december vervroegd openbaar gemaakt. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de 0-optie (niets aanleggen) en het pakket NOG Beter 2.0 wel onderzocht. Hiermee zijn alle 7 varianten die in september 2016 werden genoemd (zie hieronder), in de MER gekomen.
Het was een verrassing, dat het voorlopige voorkeurstracé is samengesteld uit enkele onderdelen van de zeven varianten. Er kan echter nog een ander definitief voorkeurstracé gekozen worden.
De VLKV blijft, evenals de andere leden van het platform NOG, voorstander van NOG Beter 2.0 en het platform zal hier bij diverse gelegenheden aandacht voor vragen. Nut en noodzaak van een nieuwe weg zijn immers nog steeds niet aangetoond; enkele lokale knelpunten worden met NOG Beter 2.0 wel opgelost. Voor meer informatie wordt men naar de site van het platform NOG verwezen.

oktober 2017

Aan deze site is een pagina "Natuur in Vogelenzang" toegevoegd. De natuur is immers ook afhankelijk van het landelijk karakter van het dorp.

mei 2017

Vitaal Vogelenzang
Het bestuur heeft een brief gezonden aan B&W waarin onze instemming wordt uitgedrukt met scenario A van het plan Vitaal Vogelenzang, maar waarin bebouwing van Vogelenzang Noordoost wordt afgewezen. De open ligging is immers één van de aantrekkelijke eigenschappen van het dorp. Veel bewoners gaven dit punt ook aan in de enquête. B&W bespreken in mei de plannen en doen in juni een voorstel aan de raad. Op 6 juli wordt er een besluit genomen.

18 april 2017

Vitaal Vogelenzang
Op 12 april heeft voor de gemeenteraadsleden een presentatie van de inrichtingsplannen en de uitslagen van de inwonerspeiling plaatsgevonden. In overgrote meerderheid hebben de invullers van de enquete gekozen voor variant 1: nieuwbouw van de school op een deel van de sportvelden, nieuwe inrichting van de overgebleven sportvelden en nieuwbouw van 40 tot 60 woningen op het vrijgekomen terrein. De VLKV is ook een voorstander van deze variant. Er is sprake van nieuwbouw binnen de rode contouren, het gebied kan veel aantrekkelijker worden dan het nu is en de school kan door het opzetten van een IKC (integraal kindcentrum) en de nieuwbouw meer leerlingen krijgen. Door een intensiever gebruik van school en sportaccommodaties kunnen alle partijen er voordeel van hebben. Er was bij de in grote getale verschenen raadsleden ook veel interesse voor de plannen. De financiële kant van het verhaal wordt nu doorgerekend. Op 6 juli worden de plannen in de raad in stemming gebracht. Het is zaak, dat de bewoners bij de plannen betrokken blijven en dat de plannen zoals ze gepresenteerd zijn ook worden aangenomen.
Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de plannen.
Lang lopende zaken die actueel blijven


Duinpolderweg

Volgens het aanvankelijk voorgestelde tracé zou de verbindingsweg tussen de N206 en N205 de karakteristieke bollenvelden ten zuiden van de camping doorsnijden, vlak ten zuiden van het dorp onder de Bartenweg en Leidsevaart door gaan, onder de spoorlijn door gaan, het zuidelijk deel van het bos van de Geestgronden doorsnijden en dan via een volledige aansluiting op de Herenweg verder naar het oosten verlopen.
Het bestuur is van mening dat met dit tracé veel te veel een aanslag op landschap en natuur wordt gedaan. Ook loopt de weg veel te dicht langs het dorp Vogelenzang, wat geluidsoverlast en milieuvervuiling zou kunnen opleveren.

Inmiddels is het noordelijkste tracé geschrapt. Het bestuur betwijfelt echter op grond van de beschikbaar komende informatie uit diverse bronnen sterk aan de noodzaak van welke nieuwe doorgaande weg dan ook. Voor het geval er lokale verkeersproblemen opgelost dienen te worden, lijkt ons het plan NOG Beter (inmiddels NOG Beter 2.0) een goede optie. De VLKV neemt deel aan het platform NOG om gezamenlijk sterker te staan tegen de druk van de provinciebesturen.


Vogelenzang Noordoost

Regelmatig gaan er stemmen op in sommige politieke partijen of uit de bevolking om Vogelenzang Noordoost te bebouwen. Dit wordt gezien als een middel om de voorzieningen in Vogelenzang op peil te houden. In de jaren '90 is echter allang gebleken dat uitbreiding van dorpen in het geheel niet helpt, maar juist de leefbaarheid ernstig aantast.

De VLKV is van mening dat bebouwing om de volgende redenen niet zou moeten plaatsvinden:

  1. De unieke ligging van het kleine dorp Vogelenzang, nog geheel omringd door onbebouwd gebied, gaat door de aanleg van een nieuwe woonwijk in het noordoosten verloren;
  2. Dichte bebouwing past op deze plaats landschappelijk totaal niet;
  3. Door de beperkte ontsluitingsmogelijkheden zal de nieuwbouw nooit echt deel van Vogelenzang kunnen uitmaken maar op Bennebroek georiënteerd zijn;
  4. Bebouwing zal meer verkeer genereren, terwijl men juist nu (voorstanders van bebouwing inbegrepen!) op allerlei manieren probeert het verkeer in en rond Vogelenzang terug te dringen;
  5. Een cultuurhistorisch interessant stuk Vogelenzang gaat verloren (ontzand terrein voor bollenteelt temidden van geaccidenteerd, bebost oud duingebied). Dit wordt nota bene als kernkwaliteit van Vogelenzang beschreven!;
  6. Een gebied met hoge potentiële natuurwaarden gaat verloren (hier zou een mooie vochtige binnenduinweide kunnen ontstaan, enigszins vergelijkbaar met het voormalige bollenveld in Middenduin);
  7. Het is allang gebleken dat bijbouwen geen goed middel is om de vitaliteit van een dorp te behouden.


Het beoogde gebied valt buiten de rode contour of, om in de nieuwe terminologie van het provinciale structuurplan te spreken, het ligt in het buitengebied. Het komt niet voor bebouwing in aanmerking, tenzij de provincie daarmee akkoord gaat. In het nieuwe structuurplan van Noord-Holland wordt echter nergens melding gemaakt van Vogelenzang Noordoost als bouwlocatie. De provincie is zich bewust van de landschappelijke waarden van het gebied.

In het coalitie-akkoord 2014-2018 voor de gemeente Bloemendaal is vastgelegd, dat Vogelenzang Noordoost afvalt als zoeklocatie voor woningbouw! De VLKV blijft echter op haar hoede en houdt de ontwikkelingen in de gaten.