Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van Vogelenzang


Lidmaatschap


Men dient de doelstellingen van de VLKV te onderschrijven. Deze luiden:
  1. Behoud van het landelijk karakter van het dorp Vogelenzang in de gemeente Bloemendaal en de daaraan verbonden landschappelijke en ecologische waarden.
  2. Eventuele groei van het dorp mag uitsluitend plaatsvinden binnen de bestaande bebouwde omgeving zoals die feitelijk bestond ten tijde van de oprichting van de VLKV in juni 2009.

Wilt u lid worden, dan dient u twee dingen te doen:

  1. Zend een e-mail aan penn.vlkv@gmail.com en vermeld daarin:
    - uw achternaam en voorletters
    - uw adres, postcode en woonplaats
    - uw e-mailadres   (alle communicatie vindt per e-mail plaats)
  2. Maak de contributie van EUR 12,00 over op bankrekening NL77 SNSB 0944 6410 32 t.n.v. Penningmeester VLKV te Vogelenzang.

Door het zenden van de e-mail en het overmaken van de contributie geeft u aan, dat u de doelstellingen onderschrijft.
Privacy-beleid

Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelt de vereniging zoals hier is beschreven.