Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van Vogelenzang


Natuur in Vogelenzang

Het bijzondere karakter van het landschap rond Vogelenzang komt ook tot uiting in de rijke natuur. Daarbij laten we de duinen buiten beschouwing en kijken we vooral naar het dorp zelf en de zone er vlak omheen.

De band van groen rond het dorp Vogelenzang bestaat uit verscheidene elementen. Ten oosten en noordoosten van het dorp ligt bollenland. Hier komen veel vogelsoorten voor, te meer doordat tussen het bollenland en de Vogelenzangseweg een bosrijke strook ligt. Ten westen van de Vogelenzangseweg ligt grasland. Er komen grote groepen ganzen voor, maar ook andere vogels en hazen. In het zuidwesten gaat het grasland over in bollenland en in het zuidoosten liggen er langs de Leidsevaart ook bollenvelden. Daarmee is de groene cirkel rond.

Allereerst bekijken we de vogelwereld nader. Van verschillende kanten hoor je, dat bezoekers enthousiast zijn over het grote aantal vogelsoorten dat in de tuinen rond Vogelenzang te zien valt.
Even ten noorden van het dorp broedt de buizerd en één of meer exemplaren kunnen vaak zwevend in de lucht worden waargenomen. De bosuil is inmiddels een goede bekende voor veel mensen door de vogels die in gaten in de bomen aan de Bekslaan huizen. Boven de sloten rond het bollenveld van Vogelenzang Noord-Oost is regelmatig de prachtig gekleurde ijsvogel te zien, soms ook bij grote tuinvijvers.


IJsvogel

Bosuil

Er komen ook diverse Rode Lijst-soorten voor: De groene specht houdt zich op in een omgeving met veel bomen en grasvelden waarop hij mieren vangt. In het oude centrum van het dorp bevindt zich een kolonie huismussen. Op enkele plaatsen broedt de huiszwaluw en die zie je vaak jagen boven de weilanden en boven het bollenland van Vogelenzang Noord-Oost. Het bollenland is ook het jachtterrein van de kerkuil, die daar in de buurt zelfs heeft gebroed - een grote bijzonderheid in Zuid-Kennemerland! Af en toe bezoekt ook de wintertaling sloten en vijvers.

 
jonge
Kerkuil


Klik hier voor een filmpje
gemaakt tijdens controle
van de nestkast

Pimpelmees

Het aantal minder zeldzame soorten is groot. In en vanuit één tuin ten zuiden van het bollenland in Noord-Oost zijn meer dan 75 soorten vogels waargenomen - sommige een enkele maal, maar veel soorten ook heel regelmatig.

Zoogdieren zijn veel schuwer dan vogels. De vos bezoekt het dorp echter 's nachts en 's morgens vroeg. Hazen zijn ook overdag soms te zien. Ook zijn er egels en een enkele maal zijn bunzing en wezel waargenomen. Bosmuizen komen veel voor en ook leven er in de tuinen rosse woelmuizen en huisspitsmuizen. In het bos achter en ten noorden van de twee grote appartementengebouwen aan de Vogelenzangseweg leven eekhoorns. In de nazomer bezoeken ze ook tuinen op zoek naar hazelnoten. Hopelijk is de populatie nog levensvatbaar, want er is geen verbinding meer met andere gebieden met eekhoorns.


Eekhoorn

Vos 's nachts in tuin

Van de overige dieren kunnen we de kleine watersalamander noemen, de groene en bruine kikker en de gewone pad. In tuinen grenzend aan het bollenland komt de rugstreeppad voor (een beschermde soort). De wijngaardslak is ook een beschermde soort.


Kleine watersalamander

Wijngaardslak

Botanisch is het dorp wat minder rijk, maar toch is er een groeiplaats van bosanemoon aan de Vogelenzangseweg en langs het bospad van de Vogelenzangseweg naar de Bekslaan groeien Wilde hyacint en Daslook. Niet heel zeldzaam in deze streek maar wel heel fleurig zijn in het voorjaar de plekken met grote aantallen Vingerhelmbloem.


Wilde hyacint

Bosanemoon en Vingerhelmbloem

Al met al is er nog veel natuur in en rond Vogelenzang. Laten we ons realiseren, dat we bevoorrecht zijn in zo'n gebied te leven en laten we er zuinig op zijn!