Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van Vogelenzang

archief


november 2018

Bestrijding Reuzenbalsemien op landgoed Vogelenzang
Op het landgoed Vogelenzang staat veel Reuzenbalsemien en ook Japanse Duizendknoop. Beide soorten worden beschouwd als "invasieve exoten". Ze vormen een bedreiging voor de inheemse flora en ecosystemen. Volgens Europese richtlijnen moet verdere verspreiding worden tegengegaan en moeten populaties zo mogelijk worden bestreden.
Omdat bestrijding arbeidsintensief en dus duur is, hebben de VLKV en de Stichting Ons Bloemendaal overlegd en aangeboden met inzet van vrijwilligers in ieder geval de Reuzenbalsemien op het landgoed te verwijderen. Daarvoor zal in 2019 een dag eind juni of begin juli worden uitgekozen. Alle planten moeten vóór de zaadzetting met de hand worden uitgetrokken. Dat uittrekken gaat heel gemakkelijk, maar het gaat om flinke aantallen planten. Daarna moeten er nog regelmatig controles plaatsvinden, tot 2 jaar na de actie. In oktober zijn de plekken met Reuzenbalsemien al in kaart gebracht.
Voor de actiedag in 2019 zullen we een beroep doen op vrijwilligers van diverse organisaties, waaronder de leden van de VLKV. Wilt u helpen, dan kunt u zich nu al bij de secretaris opgeven.
De bestrijding van de Japanse Duizendknoop is veel moeilijker. Hiervoor zullen waarschijnlijk professionals moeten worden ingeschakeld. Hoe dit aangepakt kan worden, moet nog worden uitgezocht.
Informatie over de Reuzenbalsemien vindt u in een factsheet van het ministerie van LNV en het verslag van een symposium.
Een rapport over de bestrijding van invasieve plantensoorten, waaronder de Reuzenbalsemien en de Japanse duizendknoop, staat hier.

oktober 2018

Duinpolderweg
In september is het voorkeurstracé van de Duinpolderweg vastgesteld. Het is het "middenalternatief" en loopt door het zuiden van de Oosteinderpolder tot aan de Haarlemmerstraat (N208). In tegenstelling tot de eerdere plannen komt er echter geen reservering van een tracé van de Haarlemmerstraat naar de N206. De stikstofbelasting van de Amsterdamse Waterleidingduinen (Natura 2000-gebied) is nu al te hoog. Hiermee blijft de waardevolle Vogelenzangse strandvlakte gespaard. De VLKV is heel blij met dit resultaat. Als echter in de toekomst de stikstofdepositie afneemt, zal men zeker weer proberen deze verbinding op de kaart te krijgen.

mei 2018

Op de pagina over het lidmaatschap is een link naar het privacybeleid van de VLKV geplaatst.
Over de Duinpolderweg valt op dit moment nog geen nieuws te melden.
Voor het project Vogelenzang Vitaal zijn nu twee schetsen gepubliceerd: één met het oorspronkelijke plan van verplaatsing van de school en woningbouw langs de Deken Zondaglaan en een tweede met handhaving van de school op de huidige plaats en woningbouw ten zuiden ervan. Dit ontwerp is gemaakt ten behoeve van de bewoners van de Deken Zondaglaan, die bevreesd waren voor woningbouw vlak tegenover hun eigen woningen. Bovendien is het tweede ontwerp een stuk voordeliger, omdat er geen nieuw schoolgebouw hoeft te komen.
In juli en september worden resp. een collegebesluit en een raadsbesluit genomen, waarna de uitvoering ervan vanaf oktober kan plaatsvinden.

januari 2018

Duinpolderweg
De Milieu-Effect-Rapportage (MER) is in december vervroegd openbaar gemaakt. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de 0-optie (niets aanleggen) en het pakket NOG Beter 2.0 wel onderzocht. Hiermee zijn alle 7 varianten die in september 2016 werden genoemd (zie hieronder), in de MER gekomen.
Het was een verrassing, dat het voorlopige voorkeurstracé is samengesteld uit enkele onderdelen van de zeven varianten. Er kan echter nog een ander definitief voorkeurstracé gekozen worden.
De VLKV blijft, evenals de andere leden van het platform NOG, voorstander van NOG Beter 2.0 en het platform zal hier bij diverse gelegenheden aandacht voor vragen. Nut en noodzaak van een nieuwe weg zijn immers nog steeds niet aangetoond; enkele lokale knelpunten worden met NOG Beter 2.0 wel opgelost. Voor meer informatie wordt men naar de site van het platform NOG verwezen.

oktober 2017

Aan deze site is een pagina "Natuur in Vogelenzang" toegevoegd. De natuur is immers ook afhankelijk van het landelijk karakter van het dorp.

mei 2017

Vitaal Vogelenzang
Het bestuur heeft een brief gezonden aan B&W waarin onze instemming wordt uitgedrukt met scenario A van het plan Vitaal Vogelenzang, maar waarin bebouwing van Vogelenzang Noordoost wordt afgewezen. De open ligging is immers één van de aantrekkelijke eigenschappen van het dorp. Veel bewoners gaven dit punt ook aan in de enquête. B&W bespreken in mei de plannen en doen in juni een voorstel aan de raad. Op 6 juli wordt er een besluit genomen.

18 april 2017

Vitaal Vogelenzang
Op 12 april heeft voor de gemeenteraadsleden een presentatie van de inrichtingsplannen en de uitslagen van de inwonerspeiling plaatsgevonden. In overgrote meerderheid hebben de invullers van de enquete gekozen voor variant 1: nieuwbouw van de school op een deel van de sportvelden, nieuwe inrichting van de overgebleven sportvelden en nieuwbouw van 40 tot 60 woningen op het vrijgekomen terrein. De VLKV is ook een voorstander van deze variant. Er is sprake van nieuwbouw binnen de rode contouren, het gebied kan veel aantrekkelijker worden dan het nu is en de school kan door het opzetten van een IKC (integraal kindcentrum) en de nieuwbouw meer leerlingen krijgen. Door een intensiever gebruik van school en sportaccommodaties kunnen alle partijen er voordeel van hebben. Er was bij de in grote getale verschenen raadsleden ook veel interesse voor de plannen. De financiële kant van het verhaal wordt nu doorgerekend. Op 6 juli worden de plannen in de raad in stemming gebracht. Het is zaak, dat de bewoners bij de plannen betrokken blijven en dat de plannen zoals ze gepresenteerd zijn ook worden aangenomen.
Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de plannen.


7 april 2017

Vogelenzangseweg
In tegenstelling tot wat op pag. 2 van de Mededelingen nr. 25 staat en wat op de besprekingen eind 2016 naar voren kwam, wordt de vernieuwde Vogelenzangseweg opnieuw een 30 km-weg. De wegindeling moet ervoor zorgen, dat de maximum snelheid beter dan nu wordt aangehouden.
Het bestuur van de VLKV kan zich in het plan vinden.
De gemeente heeft het voornemen om bomen van 25-30 cm stamomvang en 4-5 m hoogte aan te planten, maar is nog in gesprek met de kweker om te zien of dat haalbaar is.
Meer informatie vindt u op de site van de gemeente. Ook een schetsplan kunt u daar inzien en downloaden.

september 2016

Duinpolderweg
De adviesgroep heeft na de nodige problemen een advies uitgebracht over de varianten van de tracé's die in de MER zouden moeten worden onderzocht. Op grond van dat advies en van het advies van de Stuurgroep hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een ontwerpbesluit opgesteld met daarin de volgende alternatieven:

Voorstel op te nemen alternatieven in de MER
Bij de bespreking van de probleemanalyse in de gezamenlijke statencommissievergadering van 20 april 2016 is aan de statenleden verzocht om bij een voorstel voor alternatieven voor de MER aan te geven hoe wordt omgegaan met de referentie (Nul alternatief), nulplus alternatief, lokale maatregelen, gespreide maatregelen et cetera. Zoals hierboven geduid, wordt voorgesteld het Nul alternatief en het Nulplus alternatief (door middel van NOG 2.0 en het Parel alternatief) op te nemen in de MER.

Alles overziend wordt het voorstel gedaan om de MER Duinpolderweg uit te voeren met de volgende alternatieven:
1) Nul alternatief (= niets doen)
2) Midden alternatief
3) Zuidelijk alternatief
4) Zienswijze van de gemeenteraad van Hillegom
5) Parel altematief 2.0*
6) Nieuwe N206*
7) Pakket NOG 2.0*

*Met het meenemen van deze alternatieven wordt het plangebied uitgebreid ten opzichte van het plangebied zoals vastgesteld in de NRD.De noordelijkste variant vlak ten zuiden van Vogelenzang en Bennebroek en door het bos van de Geestgronden is van het toneel verdwenen, maar de andere alternatieven ten noorden van Hillegom brengen ook nog veel te veel schade aan het landschap toe. Dat alles, terwijl nut en noodzaak van een geheel nieuw tracé voor de Duinpolderweg volgens de VLKV nog steeds niet overtuigend zijn aangetoond. Waar lokale problemen zijn, dienen die lokaal te worden opgelost zonder overbodige plakken asfalt. Dat biedt het Pakket NOG Beter 2.0.
Zie daarvoor: Pakket NOG Beter 2.0

Overigens staat er zoveel informatie over de Duinpolderweg op de site van het Platform NOG, dat wij graag naar Platform NOG verwijzen.

zomer 2016

Duinpolderweg
In het voorjaar is een adviesgroep ingesteld die een aantal tracé's voor het MER-onderzoek moet voordragen. In de adviesgroep zitten voor- en tegenstanders van de weg. Tijdens de werkzaamheden van de adviesgroep zijn de spelregels tussentijds veranderd. Enkele groepen zijn uit het overleg gestapt, andere overwegen het nog.

zomer 2016

Vitaal Vogelenzang
Op 20 april is in de gemeenteraad een motie aangenomen over het plan "Vitaal Vogelenzang". Vervolgens is er een projectteam van start gegaan.
Er zijn al gesprekken gevoerd met de dorpsraad, bestuur van de Paradijsvogel, Les Petits en Coop. Er moet een duidelijke probleemanalyse komen en een procesvoorstel voor projectorganisatie, -planning en -budget.
Het College van B&W heeft het project ook vermeld in de Kadernota voor volgend jaar. Daarin staat: "Een projectplan is in voorbereiding en komt in de raad van oktober. De volgende pijlers staan centraal: leefbaarheid, woningbouw, (sport)voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit. Een deel van de ontwikkelingen maakt onderdeel uit van lopende investeringen/projecten en bestaand beleid. Voor het overige deel is de bedoeling om een aanvraag te doen voor de begroting 2017."

november/december 2015

Op 15 juni en 30 november hebben in het Dorpshuis twee bijeenkomsten plaatsgevonden met als thema "Hoe houden we Vogelenzang vitaal?" De bijeenkomsten waren georganiseerd door André Burger (CDA) en Henk Schell (PvdA). De bedoeling was om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit de bevolking te verzamelen. Van de bijeenkomst op 30 november hebben wij een verslagje gemaakt:

Bijeenkomst op 30 november in het Dorpshuis: "Hoe houden we Vogelenzang vitaal?"

De opkomst was aanzienlijk groter dan op 15 juni, het is gelukkig een thema dat de bewoners van Vogelenzang bezig houdt. Aan de hand van een vragenlijst werd per tafel besproken hoe tegen bepaalde zaken aangekeken werd. Het ging daarbij met name om het aantrekkelijker maken van het aanzien van Vogelenzang en het verbeteren van voorzieningen om te voorkomen dat Vogelenzang alleen nog een slaapdorp wordt.
Opvallend was dat vrijwel iedereen vond dat de kwaliteit van de omgeving een heel belangrijk aspect is. Er wordt veel waarde gehecht aan het handhaven van het groene en landelijke karakter van Vogelenzang.
Punten van aandacht binnen Vogelenzang zijn de rommelige entree aan de zuidkant van het dorp waar een aantal woningen aan de Vogelenzangseweg totaal verpauperd is. Verder werd aandacht gevraagd voor de verpaupering van een aantal plekken in de nieuwbouw wijk in Vogelenzang Oost. Met wat aandacht voor de groenvoorziening zou de aantrekkelijkheid kunnen worden verhoogd.
Wat betreft de voorzieningen werd veel waarde gehecht aan het handhaven van de Coop-supermarkt. Men was bezorgd over de nieuwbouwplannen voor een Albert Hein XL supermarkt in Bennebroek en de consequenties daarvan voor de Coop in Vogelenzang. Ook het openbaar vervoer moet worden uitgebreid, dat is de afgelopen jaren aanzienlijk slechter geworden.
Er was veel weerstand tegen het aanleggen van de Duinpolderweg, met name omdat de Duinpolderweg ten koste gaat van het landelijke karakter van de Noordelijke Bollenstreek. Verder was er veel bezorgdheid over het verkeersaanbod op de Vogelenzangseweg. De Vogelenzangseweg is te druk en er ontstaan voortdurend onveilige situaties.
Voor zover er nieuwe woningbouw moet komen moet dat, volgens de overgrote meerderheid van de aanwezigen, beperkt gebeuren binnen de bestaande zogenaamde rode contouren, er moet niet gebouwd worden buiten die contouren. Slechts een enkeling vond woningbouw in bijvoorbeeld Vogelenzang Noordoost een optie. Woningbouw moet zo dicht mogelijk bij het centrum plaatsvinden en niet buiten het centrum, hoogbouw moet voorkomen worden. Woningbouw buiten het centrum leidt tot extra verkeer en helpt niet het voorzieningenniveau te handhaven of uit te breiden. Er is behoefte aan (huur)woningbouw voor de "gewone man", met name jongeren uit Vogelenzang hebben moeite om binnen het dorp betaalbare woonruimte te vinden.
De avond werd besloten met een IDEE van de heren Schell en Burger. Dat idee bestond er uit om het gebied waar thans de basisschool, de sportvelden (tennis en voetbal) en het dorpshuis zijn gevestigd opnieuw in te richten en beperkt nieuwbouw toe te staan. Het plan werd zeer positief ontvangen.

Inmiddels is bekend gemaakt, dat op 1 februari 2016 opnieuw een bijeenkomst wordt gehouden, waarin de uitwerking van het plan zal worden besproken.

november 2015

Vanuit de provincies wordt nog steeds onjuiste berichtgeving over de Duinpolderweg verspreid. Nut en noodzaak van de weg zijn nog steeds niet aangetoond. De provincie heeft een rapport laten opstellen gebaseerd op het VENOM-verkeersmodel in een poging de knelpunten aan te tonen die aanleg van de weg nodig maken. De gegevens zijn niet in het Actualisatierapport opgenomen, want ... het blijkt, dat er helemaal geen knelpunten zijn!
Op 25 november heeft een aantal Statenleden het plangebied van de Duinpolderweg bezocht tijdens een door de provincies georganiseerde bustocht. De provincies komen zoals inmiddels gebruikelijk niet met feiten, maar trachten d.m.v. een charmeoffensief de weg acceptabel te maken. Voor de tegenstanders was er 5 minuten om een ander geluid te laten horen. Jan Knijn, voorzitter van het platform NOG, hield een korte toespraak en liet de eerste Nieuwsbrief van het platform onder de Statenleden uitdelen. Download Nieuwsbrief 1

Wat gaat er nu verder gebeuren?
De commissie Verkeer en Milieu van de provincie Zuid-Holland wil zich eerst uitspreken over de verkeerskundige knelpuntanalyse en discussie voeren over de noodzaak van een nieuw wegtracé alvorens de volledige MER op te stellen of alternatieven af te laten vallen. De beslissing valt in de loop van het komende voorjaar. Gaat men toch door, dan wordt in de loop van 2016 een MER-rapport verwacht en wordt er een (voorlopig) voorkeurstracé aangewezen.

De VLKV was aanwezig bij de toespraak van Jan Knijn en heeft ook bijgedragen in de kosten van de borden "Hier geen Duinpolderweg" langs de Leidsevaart bij de Bartenweg en de Rijksstraatweg/Haarlemmerstraat op de grens van Bennebroek.

Bezoek ook eens de site van het Platform NOG.

oktober 2014

De plannen voor de Duinpolderweg zijn nog steeds niet van de baan. Er wordt gewerkt aan een MER-procedure, maar het is de vraag, of de provincie alle aanbevelingen van de MER-adviescommissie wel zal laten uitvoeren, tenzij er telkens luid en krachtig tegen deze praktijken wordt geprotesteerd. Er worden momenteel overal in de regio verkeerstellingen uitgevoerd om nieuwe gegevens te verzamelen - maar wel op een tijdstip, dat een aantal doorgangswegen gestremd is!
De provincie is er toe overgegaan om een propagandafilmpje te maken waarin de voordelen van de weg bezongen worden. Er wordt niet ingegaan op nut en noodzaak van de weg. Daarnaast fungeert een digitale nieuwsbrief als wapen in het propaganda-offensief van de provincie.
Het blijft dus een taai gevecht tegen de hele en halve onwaarheden die door officiële instanties worden verspreid. Het Platform NOG heeft een nieuwe website opgezet waarop alle bezwaren tegen de weg en tegen de wijze onderzoek te vinden zijn. Kijk eens op: Geen Duinpolderweg

Naast de al eerder genoemde nieuwbouw d.m.v. inbreiding vindt nu opnieuw een dergelijke positieve onwikkeling plaats verderop aan de Vogelenzangseweg, min of meer tegenover tuincentrum Bos. Ook hier is sprake van in totaal drie nieuwe woningen op reeds bebouwde percelen.

Voor een aantal leden aan de Leidsevaart zijn de bouwplannen op het terrein van de GGZ Ingeest in Bennebroek ook van belang. De dorpsraad Bennebroek houdt zich met de plannen bezig. Men kan zich altijd tot hen wenden. We hebben de volgende documenten van hen ontvangen:

Bijlage bij projectplan 21-08-2014
Inspreken 09-09-2014
Raadsvoorstel 25-09-2014

juni 2014

De pagina over de gemeenteraadsverkiezingen is na de verkiezingen weer verwijderd. In het coalitieakkoord 2014-2018 voor de gemeente Bloemendaal is vastgelegd, dat Vogelenzang Noordoost afvalt als zoeklocatie voor woningbouw! Voorlopig is er dus rust aan dit front.
De strijd tegen de Duinpolderweg gaat onverminderd door.

januari 2014

Aan de site is een nieuwe pagina toegevoegd: "gemeenteraadsverkiezingen 2014". De VLKV heeft de fracties van de politieke partijen in Bloemendaal naar hun standpunt gevraagd in twee kwesties die een grote impact op het dorp kunnen hebben: de plannen rond de Duinpolderweg en de eventuele bebouwing van Vogelenzang Noordoost. De antwoorden staan op de nieuwe pagina en de kiezer kan ze als hulpmiddel gebruiken bij de keuze voor een partij op 19 maart.

De vraag over Vogelenzang Noordoost lijkt op dit moment niet actueel, maar er zijn ook op dit moment personen en organisaties die aandringen op bebouwing van het gebied "om de voorzieningen in Vogelenzang te behouden". Dit is een verouderde Pavlov-reactie die niet meer bruikbaar is in een land waarin overal dorpskernen krimpen. Hoeveel mensen moeten we wel niet in ons land uitnodigen om al die nieuwbouwwijken te bevolken die nodig zouden zijn om de voorzieningen te behouden!? We zullen met elkaar naar andere oplossingen moeten zoeken en ons dorp niet in gevaar brengen met achterhaalde uitbreidingsideeën.

november 2013

Op de hoek van de Vogelenzangseweg en de Graaf Willemlaan lijkt een positieve ontwikkeling te zullen plaatsvinden. Op de plaats van het nu verwaarloosde huis en stuk grond zullen waarschijnlijk drie woningen gebouwd worden. Het woningbestand van Vogelenzang wordt dan vergroot door middel van inbreiding en niet door uitbreiding in de groene ruimte. Zo ziet de VLKV het graag! Er zullen door de bouw drie andere woningen in Vogelenzang vrij komen.

geheel 2013

De Duinpolderweg blijft in de regio een "hot item". De media besteden geregeld aandacht aan het onderwerp. Het blijft een taaie strijd.
Er is ongeveer maandelijks overleg in het platform NOG. De MER-procedure is gestart. Als die volgens de aanbevelingen wordt uitgevoerd, wordt de kans op een weg wellicht kleiner. De voorstanders van de weg zoeken echter telkens opnieuw naar nieuwe mogelijkheden.

juli/oktober 2012

Namens de VLKV heeft de secretaris deelgenomen aan twee werksessies over de Duinpolderweg, georganiseerd door de provincie. Deze sessies hadden tot doel "inspraak" te geven bij de keuze van vier mogelijke tracés van de Duinpolderweg. Tijdens de eerste sessie op 4 juli wilde men niet ingaan op nut en noodzaak van de weg. In het eind september verschenen "onderzoeksrapport Duinpolderweg" van de verkeersdeskundige M. Bunnik is overtuigend aangetoond, dat de probleemanalyse op alle punten niet deugt. Toch bleek men op de tweede sessie op 10 oktober nog steeds niet bereid om over de uitgangspunten te discussiëren. De aantallen voertuigen in de tabellen van het toegezonden materiaal lijken ook niet te kloppen en de informatie die de bestuurders zouden moeten krijgen is op veel punten misleidend.
Op dit moment kan de VLKV daarom met geen enkele door de provincie voorgedragen oplossing instemmen. Op grond van het rapport van de heer Bunnik zou men een weg in het gebied tussen Vogelenzang en Hillegom zelfs als overbodig kunnen beschouwen.

link naar het onderzoeksrapport Duinpolderweg

juni 2012

Het bestuur heeft het volgende standpunt over de Duinpolderweg ingenomen:
- in ieder geval niet de voorgestelde NOG vlak langs Vogelenzang en Bennebroek;
- in eerste instantie zo min mogelijk nieuwe wegen;
- het plan NOGBeter bevat goede voorstellen om bepaalde knelpunten op te lossen.

De VLKV heeft zich aangesloten bij het platform NOG.
Het plan NOGBeter vindt u via deze link.

april 2012

Op 29 april heeft het bestuur een brief aan B&W en gemeenteraad van Bloemendaal gezonden met daarin de mening van de VLKV, dat

  1. de doorsnijding van het bollenveld ten noorden van de Tiltenberg landschappelijk niet te verantwoorden is;
  2. de geprojecteerde weg veel te dicht langs het dorp Vogelenzang ligt, waardoor geluidsoverlast en milieuproblemen voor camping en dorp zullen ontstaan;
  3. de doorsnijding van het bos van de Geestgronden een onnodige vernietiging van natuurwaarden en natuurschoon inhoudt.

De VLKV gaat hiermee een actievere rol spelen met betrekking tot de weg en zal andere groeperingen niet meer slechts op de achtergrond steunen.februari 2012

Op 15 februari 2012 is de jaarvergadering van de VLKV gehouden. De leden hebben hiervan een verslag ontvangen.

zomer/najaar 2011

Met de Dorpsraad is gesproken over de verbindingsweg tussen N205 en N206. VLKV en Dorpsraad blijken hierover dezelfde standpunten te hebben en zullen samen in deze optrekken. Omdat het de VLKV niet goed lijkt, dat er met betrekking tot de weg zoveel organisaties naast elkaar actief zijn, is afgesproken, dat de Dorpsraad wat betreft de weg voorlopig namens beide in de openbaarheid zal treden. Wanneer de landschappelijke inpassing van een gekozen tracé onderwerp van gesprek wordt, zal de VLKV zeker haar eigen inbreng hebben.
Tegenover de commissaris van de Koningin heeft de VLKV haar verontrusting over het voorgestelde tracé geuit tijdens de gespreksmiddag met organisaties uit de gemeente op 28 september 2011.

Ten aanzien van de bouwplannen voor Vogelenzang Noordoost valt geen nieuws te melden. De economische situatie nodigt ook niet uit tot grootschalige bouwactiviteiten. In de begin dit jaar vastgestelde Structuurvisie van de gemeente Bloemendaal staat op pag. 59: "Naast de grondeigenaren is het belangrijk om de bewoners van Vogelenzang en Bennebroek en de Vereniging Landelijk Karakter Vogelenzang te informeren".

maart 2011

Op 3 maart 2011 is de jaarvergadering van de VLKV gehouden. De leden hebben hiervan een verslag ontvangen.

Een nieuw onderwerp van discussie heeft zich aangediend in het voorgestelde tracé van de verbindingsweg tussen N205 en N206. Het bestuur is van mening dat met dit tracé veel te veel een aanslag op landschap en natuur wordt gedaan. Ook loopt de weg veel te dicht langs het dorp Vogelenzang, wat geluidsoverlast en milieuvervuiling zou kunnen opleveren. Het bestuur zoekt contact met andere organisaties en zal ook naar de gemeente toe reageren.

juni 2010

De VLKV heeft een schriftelijke inspraakreactie ingediend op de ontwerp-structuurvisie voor de gemeente Bloemendaal. Zij bestrijdt de noodzaak om zoveel woningen in Bloemendaal bij te bouwen en vindt, dat de mogelijkheden van aanpassing en vervanging op bestaande locaties onvoldoende onderzocht worden. Daarnaast is zij van mening, dat nieuwbouw buiten de huidige bebouwingscontouren het landelijk karakter van Vogelenzang te zeer zou aantasten.

Naar nu wordt verwacht zal de woonvisie van de gemeente Bloemendaal pas tegen het eind van het jaar verschijnen.

april 2010

Op 8 april is in de commissie grondgebied gediscussieerd over de bebouwing van Vogelenzang Noordoost. Een aantal partijen was van mening, dat er in de nota onvoldoende aandacht voor de argumenten voor of tegen bebouwing was. Ook zou eerst de woonvisie van de gemeente gereed moeten zijn om de eventuele bebouwing daarop te kunnen afstemmen. Een herziene nota zal pas na de zomervakantie in de commissie worden besproken.

februari/maart 2010

Bij diverse politieke partijen in de gemeente heeft de VLKV zich mogen voorstellen en haar standpunten kenbaar gemaakt.
Er was eindelijk gelegenheid om de verspreiding van de folder voort te zetten.

januari 2010

De Stichting Zebra-Zorg heeft een beheerplan voor de zorgboerderij opgesteld. Het beheer vindt plaats in samenwerking met Landgoed Vogelenzang bv. Het is een prima beheerplan en de zaak is daarmee voor de VLKV afgesloten.

december 2009

Op 9 december waren twee bestuursleden aanwezig bij de discussie over de structuurvisie.

Op 8 december mocht de VLKV met een informatiestandje aanwezig zijn op de inspreek- en informatieavond over Vogelenzang Noord-Oost. De standpunten van de vereniging trokken heel wat belangstelling en er zijn veel nieuwe leden geworven.De presentatie van de gemeente was goed voorbereid en keurig verzorgd, maar werd door veel bezoekers en het bestuur als vrij tendentieus ervaren. Er leek meer aandacht te worden besteed aan de vraag, HOE er gebouwd zou moeten worden, dan aan de vraag, OF er gebouwd zou moeten worden. Een meerderheid van de bezoekers heeft zich tegen de bebouwing van Vogelenzang Noordoost uitgesproken.

november 2009

Omdat de brief van juni over bebouwing van Vogelenzang Noordoost lang niet alle raadsleden bereikt heeft, is hij opnieuw verspreid onder de leden van de commissie Grondgebied (zie deze link).

In november heeft ook een gesprek met de leiding van de zorgboerderij plaatsgevonden. De bouwtekeningen van de voorgenomen nieuwbouw hebben ons gerustgesteld. Het dagverblijf past bij de overige gebouwen. Over de boomgaard zou nog verder gepraat moeten worden.
Er is een begin gemaakt met de verspreiding van een folder en met een campagne om leden te werven.

begin augustus 2009

Er is een zienswijze ingediend n.a.v. het ontwerp-wijzigingsplan Vogelenzangseweg 240 (Zebra-Zorg-Boerderij). De VLKV vraagt garanties om de nieuw te bouwen recreatieruimte qua bouwstijl in de omgeving te laten passen. Ook wordt een garantie gevraagd voor het behoud en goede beheer van de boomgaard.eind juni 2009

Een brief is verzonden aan B&W en Gemeenteraad over de bebouwing Vogelenzang Noordoost. De VLKV is tegen aantasting van het landelijk karakter van het gebied. Ook zou bebouwing diverse andere nadelige gevolgen hebben.

juni 2009

Oprichting van de vereniging.